اشانتیون های ویژه تشریفات بارس

 

سامانه انتقال بار بارس در طول سال اشانتیون های مختلفی به مشتریان و همراهانش اهدا می نمایید

به عنوان مثال در طول سال پاکت هایی به جهت شناسایی هویت سفیر و به جهت سپاس از مشترکین ارسال می شود که درون ان اهدایی های متنوعی می باشد

در پایان هر سال  سرسید،تقویم رومیزی،خودکار،پاور بانک،کیف و جاکلیدی و …. با لوگو و تبلیغات درویش ارسال شده است

که امسال برای مشترکین و همراهان اشانتون ویژه در نظر گرفته است