چرا به اسم تشریفات درویش افزوده شد؟!! (بارس)

اتوبار مهندس خطیب در سال 1387 در منطقه تجاری خین عرب از نام جدید خود به نام تشریفات رونمایی کرد

که در سال 1393 به این نام به درویش نیز روبرو شد که با استقبال فراوانی روبرو شد

و در سال 1400 تصمیم به ثبت شرکت و رونمایی از اپلیکیشن خود با نام تجاری بارس به معنی یوز پلنگ ثبت شرکت و در پایان سال 1401

نام کامل این مجموعه (شرکت حمل و نقل تشریفات درویش بارس ) اکران عمومی شد

و از این پس با نام (بارس) به معنی یوزپلنگ  ادامه فعالیت در بستر اینترنت به تمام همراهان خود اطلاع رسانی می نماییم

پیروز و سر بلند باشید

بارس