درخواست عضویت به عنوان سفیر سامانه انتقال بار تشریفات درویش بارس