امتیازات ما

( ثمره 17 سال حمل و نقل )

تاریخچه بارس

( همراه همیشگی شما بارس )

صدای مشتریان ما را بشنوید

نظرات مشتریان ما در بارس

Previous slide
Next slide
اپلیکیشن بارس
نحوه فعال سازی و کار با اپلیکیشن
بنرهای بارس
156725
مجموع کل سرویس 1402
151122
سرویس با رضایت ۱۰۰%
5425
مشتری وفادار
629
کل پرسنل
102654
سرویس اهنکش